GDPR

Informare privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti, cu sediul în Ploiești, str. Maramures nr. 12 (sediul social/administrativ), respectiv com. Brazii de Sus, str. Trandafirilor 33G (sediul secundar, sectia de productie), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/655/24.03.2006, cod CAEN 2529, în calitate de operator de date, prelucrează manual sau prin mijloace automatizate, în temeiul legii, datele de identificare comerciala/personala furnizate de persoanele juridice/fizice ce solicită încheierea unui contract de productie de rezervoare metalice, cu amendamentul conferirii de catre noi a confidențialitatii și a respectarii tuturor drepturilor.

Datele cu caracter personal sunt orice informații care identifică o persoană fizică/juridica – locuitor al UE, care indică:

 • Numele si prenumele/denumirea societatii comerciale;
 • Numărul de identificare și numărul pașaportului;
 • Adresa sau sediul social;
 • Data nașterii/ data dobandirii personalitatii juridice;
 • Nr. de telefon fix / mobil;
 • Adresa de email;
 • Numărul contului bancar (ΙΒΑΝ);
 • Cod de inregistrare fiscala (CUI);
 • Credibilitatea (obligații financiare restante, cum ar fi cecuri fără acoperire, cambii și bilete de bancă neplătite la expirare, ipoteci și prenotări etc.);
 • Orice alte informații, conform cărora o persoană fizică/juridica poate fi identificată, direct sau indirect.

SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti, prelucrează datele cu caracter personal al persoanelor ce reprezinta portofoliul de partenerii comerciali, sau potentialii viitori parteneri comerciali (nume, prenume, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu, e-mail, numărul de telefon) din contractele comerciale în care sunt reprezentanti ai acestor companii sau din cele existente în documentele, corespondenta (clasica ori digitala), informările ori solicitările transmise etc.. Totodata, in conformitate cu prevederile legale (Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice), SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor, care, odata cu inceperea relatiilor contractuale de serviciu, completeaza, in acest sens, o declaratie prin care isi exprima acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal. De asemenea, aceste date pot fi comunicate catre organele de urmărire penală și alte autorități sau instituții publice abilitate de lege să solicite astfel de informații.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal astfel colectate, vizează:

–  Îmbunătățirea calității activitatilor de fabricare/montare a rezervoarelor metalice furnizate.

–  Încheierea, modificarea și executarea contractelor de fabricare a rezervoarelor metalice.

–  Efectuarea activitatilor specifice de mentenanta/curatare interioara/exterioara a rezervoarelor metalice, in termenele de garantie ori post-garantie.

– Emiterea facturilor pentru serviciile prestate și recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte.

 

SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti utilizează sistemul de supraveghere video pentru asigurarea securității în locațiile de la adresele mentionate mai sus, in care functioneza. Imaginile înregistrate se păstrează cel mult 20 de zile și sunt accesibile unui număr limitat de utilizatori, special desemnați și cu drept de acces specific. Pentru prevenirea prelucrării ilegale sau a accesului neautorizat în spațiile aflate sub supraveghere video, au fost puse în aplicare toate măsurile fizice și tehnice necesare.

Informațiile cu caracter personal înregistrate și prelucrate prin intermediul formularelor specifice  pentru lucrarile de intretinere a rezervoarelor metalice (“Carnet de Service”) sunt destinate utilizării exclusiv de reprezentantii SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti.

Datele cu caracter personal obținute și prelucrate de SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti vor fi stocate în perioada derulării contractelor in care societatea noastra comerciala este parte (contracte individuale de munca, contracte comerciale, etc.) inclusiv după finalizarea acestora, în scop de arhivare, în condițiile legii.

Drepturile persoanelor vizate sunt prevăzute în mod expres în dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016:

Dreptul la informare și acces este definit ca fiind dreptul persoanelor vizate de a obține din partea SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc, precum și informații despre scopurile prelucrării acestora.

Dreptul la rectificare constituie dreptul persoanelor vizate de a obține completarea datelor cu caracter personal prelucrate de SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti, în situația în care acestea sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat”: persoanele vizate au dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie șterse și prelucrarea să înceteze, în următoarele cazuri:

 • Atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate;
 • Dacă a fost retras consimțământul pentru prelucrare;
 • Dacă persoanele vizate se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau această activitate nu este conformă cu legislația în vigoare.

Dreptul la restricționarea prelucrării și obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate au dreptul să obțină restricționarea prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, pe o perioadă ce permite SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti să verifice acest fapt, în următoarele situații: dacă prelucrarea este ilegală, în cazul în care nu mai sunt necesare datele personale pentru prelucrare sau în situația în care persoana vizată s-a opus acestei activități.

Dreptul la portabilitatea datelor : partenerii comerciali ai SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti au dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc și pe care le-au furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date si altor parteneri comerciali, fără obstacole din partea SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și dacă a fost efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție reprezintă dreptul persoanelor vizate de a se opune, din motive legate de o anumită situație particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv pentru crearea de profiluri sau în scopul marketingului direct.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere : În situația în care consideră că datele nu au fost prelucrate conform legii, persoanele vizate pot depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimțământului: În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiază pe consimțământul persoanelor vizate, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, iar prelucrarea efectuată anterior retragerii rămâne în continuare valabilă.

Refuzul nejustificat al partenerilor comerciali ai SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti de prelucrare a datelor personale, în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare, determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale.

SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti nu utilizează datele personale ale utilizatorilor în scop de publicitate, pentru promovarea produselor și serviciilor, cercetare de piață sau statistică, în nume propriu sau în beneficiul unor terți.

Începând cu data de 25 mai 2018, toate aceste drepturi, precum și alte solicitări legate de prelucrarea datelor personale, pot fi exprimate, prin cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul social al SC HIGHBERG SOLUTION SRL Ploiesti sau la adresa de e-mail office@highbergsolution.ro .

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, telefon: 031.805.9211 și e-mail: anspdcp@dataprotection.ro